מפרטי מכר

מפרטי מכר

 

   – כתיבת מפרטי מכר לדירות מגורים  (לפי מסמך משופר שנערך על ידנו הכולל: תיאור הבניין,

     חלוקה לטיפוסי דירות, תגמירים, הנחיות ואזהרות). בהתאמה לדרישות צו מכר דירות תיקון

     התשס"ח- 2008, ותיקון התשע"ה- 2015 בעניין חיובים/זיכויים.

   – כתיבת מפרטי מכר  לנכסים מסחריים ומשרדים (לפי מסמך מתאים לצו המכר "דירות",

     שנערך על ידינו לנכס ברמת מעטפת או בגימור מלא, לרבות יצירת "שפה" חדשה העונה

     על הדרך המקובלת בנכסים  מסחריים/משרדים, לחישוב שטחים "ברוטו/ נטו").

   – בדיקת התאמת מפרט המכר לתוכניות המכר.

   – עריכת "מפרט טכני" מרוכז עבור "קבוצת רכישה" או גוף דומה,  בפורמט שפותח על ידינו.

   – "כתף טכנית" לסוגיות העולות ע"י רוכשים למפרטי המכר, ותוכניות המכר.