האם קיימת חובה להצגת דירוג אנרגטי במפרט המכר?

21 בספטמבר 2022

האם קיימת חובה להצגת דירוג אנרגטי במפרט המכר?

בעקבות הודעת דוברות משרד האנרגיה מיום 23.6.22 לגבי חובת הצגת דירוג אנרגטי במפרט המכר, והתיקון של צו מכר דירות (טופס של מפרט) מיום 19.9.22, אנו מבקשים לעשות סדר ולהשיב לשאלה-

התשובה על רגל אחת-

ככל שלא בוצע דירוג אנרגטי לדירה, אין חובה בהצגת דירוג אנרגטי במפרט המכר.

ובהתאמה, ככל שבוצע דירוג אנרגטי כאמור, יש להציגו במפרט המכר.

ולהלן ההסבר המורחב-

א. תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידות דיור), תש"ף – 2022 (פורסמו בתאריך 26 ביולי 2020) ,(להלן: "תקנות דירוג אנרגטי") קובעות כי:

  1. ניתן להציג לקונה (בע"פ ו/או בכתב) דירוג אנרגטי לדירה רק בהתקיים שני התנאים המצטברים: הדירוג נקבע ע"י מעבדה והדירוג מוצג בתווית דירוג אנרגטי מאושרת.

הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור

2.   (א)  לא יציג מוכר לקונה דירוג אנרגטי של יחידת דיור המיועדת למכירה ולא יעבירו למתווך, אלא אם כן התקיימו שני אלה:

              (1)   קבעה מעבדה דירוג אנרגטי לפי התקן לאותה יחידת דיור;

              (2)   הדירוג האנרגטי יוצג באמצעות תווית דיור אנרגטי.

(ב)  לא יציג מתווך לקונה דירוג אנרגטי של יחידת דיור המיועדת למכירה אלא אם כן קיבל מהמוכר את תווית הדירוג האנרגטי של אותה יחידת דיור.

2. גם לאחר קבלת אישור המעבדה, אין להציג לקונה את הדירוג, בטרם ניתן אישור "הממונה" ממשרד האנרגיה (לאחר שהוגשה לו בקשה מקוונת הכוללת את הנתונים שעל בסיסם קבעה המעבדה את הדירוג האנרגטי):

העברת נתונים לממונה

3.   לא תוצג תווית דירוג אנרגטי של יחידת דיור לקונים, אלא אם כן העביר המוכר לממונה, בטופס המקוון אשר יפורסם באתר האינטרנט של משרד האנרגיה שכתובתו www.energy.gov.il, את הנתונים שעל בסיסם קבעה המעבדה את הדירוג האנרגטי של אותה יחידת הדיור, ונתן הממונה למוכר אישור מקוון על קליטת הנתונים במערכת.

הערה

חשוב לציין שאין באמור לעיל כל שינוי מהדרישה הרגילה בתקנות, לכל הקשור לבידוד תרמי של מעטפת הבניין, כאמור בתקנה 5.39 (א)  בידודם התרמי של אלמנטי המעטפת של בנייני מגורים יתוכנן ויבוצע בהתאם לתקן ישראלי, ת"י 1045 – חלק 1….. וכו'.

ב. צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון) התשפ"ב-2022 (פורסם בתאריך 19 בספטמבר 2022), אשר ייכנס לתוקף בתאריך 19 בדצמבר 2022, קובע כדלקמן:

צו מכר דירות (טופס של מפרט) (תיקון), התשפ"ב- 2022

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 3 -13 לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן- החוק), ובידיעת ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מצווה לאמור:

תיקון התוספת

  1. בצו מכר דירות (טופס של מפרט), התשל"ד-1974, בתוספת, בחלק ב. "תיאור הבניין, המבנה,  הדירה,  ציודה ואביזריה" אחרי סעיף 6.2.9 יבוא:

            6.3  דירוג אנרגטי

            סעיף זה חל ביחס לדירה אשר מיועדת למגורים

 6.3.1 האם בוצע דירוג אנרגטי לדירה בהתאם לתקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), תש"ף-2020 (להלן – תקנות דירוג אנרגטי)  כן/לא    

  6.3.1.1 אם בוצע דירוג אנרגטי לפי תקנות דירוג אנרגטי, יש למוסרו לרוכש הדירה באמצעות צירוף תווית דירוג אנרגטי כאמור בתקנה 2(א)(2) לתקנות האמורות, תחת סעיף זה או בנספח למפרט.  

תחילה ותחולה

2. תחילתו של צו זה שלושה חודשים מיום פרסומו (להלן – יום התחילה), והוא יחול לעניין דירה שהחתימה על חוזה המכר בעניינה תהיה ביום התחילה או לאחריו ושחלות עליה תקנות מקורות אנרגיה (הצגת דירוג אנרגטי ליחידת דיור), תש"ף-2020.

ולהלן הסבר:

הוספת סעיף קטן 6.3 "דירוג אנרגטי" (לחלק ב' במפרט המכר, בסוף סעיף 6 "עבודות פיתוח ושונות"). 

בסעיף זה יוצג הדירוג לקונה הדירה. ובנוסף:

  1. עדכון זה חל רק על דירה אשר מיועדת למגורים.
  2. אופן חישוב הדירוג האנרגטי ודרך הצגתו יהיה בהתאם לתקנות דירוג אנרגטי, דהיינו לפי ת"י 5282 חלק 1: "דירוג מבנים לפי צריכת האנרגיה: בנייני מגורים". (ראה בתקנות דירוג אנרגטי סעיף 1 הגדרות – "תקן").
  3. העדכון האמור מחייב כל מוכר דירה שבוצע לה דירוג אנרגטי (עקב דרישת הרשות המקומית, התחייבות חוזית ולרבות באופן וולונטרי).
  4. דירה שלא בוצע לה דירוג אנרגטי,  אין חובה להציג לקונה תווית דירוג כאמור.
  5. סעיף חדש זה בחוק המכר, הצגתו מחייבת במפרט המכר ולמענה "כן" ו/או "לא".

כל האמור לעיל חל ביחס לדירות שחוזה למכירתן ייחתם החל מ-19.12.2022.

Picture of אדריכל איציק לזר

אדריכל איציק לזר

יו"ר ומייסד מסד-גרופ, בוגר הטכניון בניו – יורק N.Y.I.T. בפקולטה לאדריכלות לתואר אדריכל (B.A), בוגר קורס ניהול האיכות בבניה, חוות דעת מקצועיות (אקספרטיזות) ובוררויות. רשום בפנקס המהנדסים והאדריכלים וחבר בלשכת המהנדסים והאדריכלים בישראל.

התחל צ'אט
צריכים עזרה?
היי, ברוכים הבאים למסד-גרופ.
איך אפשר לעזור?